política de privacitat

 

Generalitats

Atenent la normativa de protecció de dades personals segons amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (d’ara endavant, RGPD) i en la normativa estatal, Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD), per a complir amb el deure d’informació que exigeix la legislació referenciada, Lateral Branding S.L. informa els interessats (en endavant, els Usuaris) de la seva Política de Privacitat i de tractament de dades personals que efectua. Aquest apartat té com a finalitat explicar la nostra Política de Privacitat i detallar la informació relativa al tractament de les dades personals i als drets que poden exercir els Usuaris per mantenir el control sobre les seves dades. Data d’actualització: octubre 2023

Responsable del tractament

L’operador de la pàgina web i responsable del tractament de dades és:
Raó social: Lateral Branding S.L
NIF: B65388290
Domicili: Carrer Pau Claris, 106, 1-1. 08009 Barcelona
Telèfon: 933 435 804
Correu electrònic: info@lateralbranding.com
Nom de domini: lateralbranding.com
Sector: Serveis empresarials. Lateral Branding S.L. és una empresa de branding especialitzada en el disseny de packaging.

Tractament de dades

L’usuari del Lloc Web pot navegar sense necessitat de proporcionar dades personals. No obstant això, les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament de l’Usuari seran tractades de forma confidencial i quedaran incorporades a la corresponent activitat de tractament titularitat de Lateral Branding S.L. En funció del context i finalitat per a la qual, en cada cas, l’Usuari hagi facilitat les seves dades, aquestes seran tractades per:

Finalitat del tractament Base legal Destinataris Termini de conservació
Contactar amb el remitent de la informació, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior. Interès legítim per atendre els requeriments d’informació a través dels canals de comunicació. Consentiment dels interessats. No es preveu la  cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o de l’execució del propi contracte de prestació de serveis. No es realitzaran  transferències  internacionals. Fins a la resolució de la seva sol·licitud d’informació o mentre perduri la relació comercial.  
Gestionar i controlar la cartera de clients i  proveïdors   Relació contractual per a l’execució d’un  contracte. Interès legítim.  No es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o de l’execució del propi contracte de prestació de serveis. No es realitzaran  transferències internacionals. Mentre perduri la relació contractual per a l’execució d’un contracte.
Gestió fiscal, comptable mercantil i jurídic Obligació legal del responsable No es cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals. No es realitzaran transferències internacionals. Durant el temps necessari per resposta i per donar compliment als terminis legals previstos per atendre eventuals responsabilitats
Prestació de serveis i comercialització de productes: Oferir serveis, productes i activitats perquè puguem cotitzar, prestar, gestionar i executar els serveis Interès legítim per atendre els requeriments d’informació a través dels canals de comunicació.  Consentiment dels interessats. No es preveu la cessió de dades a tercers, excepte obligació legal o de l’execució del propi contracte de prestació de serveis. No es realitzaran  transferències internacionals. Fins a la resolució de la seva sol·licitud d’informació o mentre perduri la relació comercial.
Comunicacions comercials  Consentiment de l’interessat.Interès legítim. No se cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals. No es realitzaran transferències internacionals. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar o fins que l’usuari revoqui el seu consentiment
Gestió de l’exercici dels drets dels Usuaris  Obligació legal del responsable No es cedeixen dades a tercers, excepte obligacions legals. No es realitzaran transferències internacionals. Durant el temps necessari per resposta i per donar compliment als terminis legals previstos per atendre eventuals responsabilitats

 

Obtenció de les dades

Les dades personals que tractem a Lateral Branding S.L. es recullen a través de la informació que ens facilita l’usuari, de forma lliure i voluntària, a través dels mitjans que posem a la seva disposició en el present lloc web, o bé, a través d’el contracte de prestació de serveis o d’Encarregat de Tractament. Les categories de dades que es tracten són: dades identificatives (nom i, si escau, cognoms) i l’adreça de correu electrònic i / o telèfon (depenent de el mitjà utilitzat), adreça postal, informació comercial, dades econòmiques, així com qualsevol una altra que incloguis en les comunicacions que ens remetis. No es tracten dades especialment protegides.

Informació necessària, actualitzada i veracitat de les dades

Quan l’usuari ens proporciona les seves dades per utilitzar els nostres serveis, garanteix que les dades i informació facilitada és real, veraç, actualitzada i de la seva pertinença. A més, es prega que els usuaris notifiquin qualsevol rectificació o modificació que es produeixi en les dades facilitades al més aviat possible, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades en cada moment, perquè la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors, per a això els usuaris poden contactar a través de la següent adreça d’un correu electrònic a l’adreça: info@lateralbranding.com

Drets dels usuaris

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Lateral Branding S.L. estem tractant les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits. A continuació, es detallen els drets reconeguts en la normativa vigent i la via per poder exercir els mateixos:

Dret Què vol dir?
Dret d’accés Té dret a accedir a les seves dades personals. L’interessat té dret a obtenir del responsable del tractament, la confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li interessen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’està duent a terme.
Dret a la rectificació L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que puguin existir, o bé, que es completin les que fossin incompletes o inexactes.
Dret a la supressió També es coneix com “el dret a ser oblidat” i, en termes senzills, li permet sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades personals quan no hi hagi un motiu per seguir utilitzant-lo, en tot cas, la supressió estarà subjecte a els límits establerts en la norma reguladora.
Dret a limitació al tractament L’interessat té dret a sol·licitar la limitació pel que fa a el tractament de les seves dades de caràcter personal. Té dret a “bloquejar” o suprimir l’ús posterior de les seves dades personals. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 
Dret a la portabilitat de dades Té dret a obtenir i reutilitzar les seves dades personals per a les seves pròpies fins a diferents serveis. És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i per transmetre a un altre responsable del tractament. Dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat, comú i llegible.
Dret a oposar-se al processament En determinades circumstàncies, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. L’empresa deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclams. No obstant això, té dret a oposar-se a el processament amb fins de màrqueting directe.
Dret a retirar el  consentiment   En cas que l’interessat hagi atorgat el consentiment per al tractament de les seves dades personals, té dret a retirar-lo en qualsevol moment.

 

Exercici dels drets

L’Usuari podrà exercir els drets esmentats en qualsevol moment dirigint-se a Lateral Branding S.L. com a responsable del tractament, presentant un escrit, juntament amb la seva acreditació d’identitat, a l’adreça postal: Carrer Pau Claris, 106, 1-1. 08009 Barcelona, o bé, a través del següent correu electrònic: info@lateralbranding.com establint en el “Assumpte” el dret exercitat. Podeu obtenir més informació a la Guia per al Ciutadà editada per l’AEPD mitjançant accedint aquí: https://www.aepd.es/es

Mesures de seguretat

Lateral Branding S.L. ha adoptat els nivells de seguretat legalment requerits, i es procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Galetes

Aquest lloc web pot fer ús de galetes. En aquest cas, s’ha d’advertir als usuaris per demanar l’oportú consentiment i oferir eines de gestió. En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del lloc web. Per a més informació, consulteu l’apartat de Política de Cookies.

Modificació de la Política de Privacitat

Lateral Branding S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat en qualsevol moment. La modificació de la Política de Privacitat estarà disponible per als usuaris i serà d’aplicació des del moment de la seva publicació en el Lloc Web.

Òrgan tutelar

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AEPD) dirigint-se a: C /. Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o bé, accedint al seu portal a: www.agpd.es

Skip to content